Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω;

Καλώς όρισες στον θαυμαστό κόσμο της Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Αφού αποφάσισες να ασχοληθείς επαγγελματικά, θα πρέπει πρωτίστως να γνωρίζεις ότι είναι ένα δύσκολο επάγγελμα που απαιτεί αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Απευθύνεται μόνο σε όσους πραγματικά το κάνουν με αγάπη και όχι από ανάγκη.

Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι η απόκτηση κάποιων βασικών γνώσεων και η πιστοποίησή τους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 για τους νέους εργαζόμενους στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας, για την απόκτηση άδειας εργασίας απαιτείται, πλέον των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται από το Ν.3707/2008, η προσκόμιση κάποιου «τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης», από αυτούς που περιλαμβάνονται στην Yπ΄αριθ.1016/109/183 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β-606/5-3-2012). Οι τίτλοι αυτοί είναι οι παρακάτω:

1. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», που χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας / Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΚΕΜΕΑ).

2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», εξαμηνιαίας κατάρτισης.

3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας», διετούς κατάρτισης.

4. Βεβαίωση – Πιστοποιητικό αποφοίτησης από παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων ή Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Ως νεοεισερχόμενος, μπορείς να επιλέξεις κάποια από τις Ειδικότητες των ΙΕΚ, εξαμηνιαίας ή διετούς φοίτησης (2η και 3η περίπτωση). Εναλλακτικά, μπορείς  να επιλέξεις την πρώτη περίπτωση, μέσω της   παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας 105 ωρών (περίπου 20 ημερών), το οποίο έχει σχεδιαστεί από το ΚΕΜΕΑ και υλοποιείται σε φορείς επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ ή ΕΕΣ) σε όλη την Ελλάδα.

Το κόστος για το εν λόγω πρόγραμμα κυμαίνεται από 280€ – 350€ ανάλογα με τον φορέα, ενώ για τις περιπτώσεις των ΙΕΚ, από 1.000€ - 3.000€ ανάλογα με την ειδικότητα, την διάρκεια φοίτησης και το είδος του ΙΕΚ (δημόσιο ή ιδιωτικό).

Αφού ολοκληρώσεις την κατάρτισή σου, θα πρέπει να συμμετέχεις στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των ΕΟΠΠΕΠ-ΚΕΜΕΑ, οι οποίες διοργανώνονται ανά δίμηνο και ανακοινώνονται στους επίσημους ιστότοπους (sites) του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ.

Τα δικαιολογητικά  (τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση που αναρτάται στα επίσημα sites του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ) είναι τα εξής:

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Βεβαίωση κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας 105 ωρών, σε συνεργαζόμενο με το ΚΕΜΕΑ φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.

5. Αποδεικτικά κατάθεσης 100 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ και 50 ευρώ στον λογαριασμό του ΚΕΜΕΑ.

Αφού επιτύχεις στις εξετάσεις, και λάβεις την πιστοποίηση, θα πρέπει να απευθυνθείς στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου, όπου θα καταθέσεις μια σειρά δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας εργασίας σου:

• Αίτηση χορήγησης άδειας

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης

• Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους, 30€

• Φωτοαντίγραφο εγγράφου (θεωρημένο) με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.

- Έλληνες πολίτες: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια ικανότητας οδηγήσεως ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

- Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε.

- Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.

Στοιχεία ταυτότητος που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη).

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:

1. Δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Δεν κρατείται προσωρινά.

3. δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του προαναφερομένου άρθρου.

4. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.

• Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από ιατρό με ειδικότητα Ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

• Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας.

Αυτεπαγγέλτως αναζητούμενα δικαιολογητικά από τις υπηρεσίες παραλαβής τους

(Σε περίπτωση υποβολής τους από τον ενδιαφερόμενο, η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει πέρα του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους):

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 Τώρα και για όσο περιμένεις την έκδοση της άδειάς σου, μπορείς να κάνεις μία έρευνα σχετικά με τις εταιρείες του χώρου και την πιθανότητα συνεργασίας σας.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Περισσότερα: www.manifest-security.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου